Drenaža

PODLOGA ZA VEŠTAČKU TRAVU JUTA GRASS

Pregled

JUTAgrass® se može instalirati na novoizgrađenoj bazi ili na postojećoj kao što je asfalt ili betonska površina. Preporučuje se da podloga bude elastična kako bi se povećala bezbednost i dugoročne performanse površine namenjene za igru. Bilo koja od pomenutih tipova baznih / osnovnih slojeva mora biti stabilna i da uključuje neku vrstu drenažnog sistema. U slučaju nepropusne osnove, blagi nagib površine mora da bude uključen u projekat da bi na taj način potpomogao drenažu. U slučaju pristupačne osnove u podosnovnu konstrukciju bi trebalo da bude ugrađena bočna drenaža. Drenažni sistem mora biti priključen na kanalizacioni ili drugi odvodni sistem.

Postupak izrade nove baze

Sportski tereni se mogu izgraditi na više različitih profila (ravan, brdovit, koverta stil...). Veštačka podloga može da se montira na bilo koji od pomenutih profila.
Nova podloga / osnova bi trebalo da bude lišena vegetacije i zemlje, izravnana po potrebi odgovarajućeg profila.
Dobro projektovana osnova veoma je bitna za dugoročnu eksploataciju terena. Teren mora i može biti izložen različitim vremenskim i atmosferskim prilikama kao što su mraz, proklizavanje, odronjavanje zemlje... Stepen performansi i dugotrajnost podloge za igranje zavisiće od ovih sila kao i od uslova koji se nalaze na samoj lokaciji (klimatski uslovi, vrsta i dubina osnove...). Zbog toga savetujemo pomoć geodeta pre nego što se krene sa projektom za teren.

Presek osnove:

 • 1,9 – Veštačka trava
 • 2 – drobljeni kamen (tucanik, granulacija 0-4) - 3 cm
 • 3 – drobljeni kamen (tucanik, granulacija 4-8) - 3 cm
 • 4 – drobljeni kamen (tucanik, granulacija 8-16) - 5 cm
 • 5 – drobljeni kamen (tucanik, granulacija 32-63) - 19 cm
 • 6,13 – podbaza (Iberlauf)
 • 7 – šljunkovit pesak 2/15 oko drenažnog creva
 • 8 – drenažno crevo
 • 10 – asfaltni sloj betona – 4cm
 • 11 – propusni sloj asfalta 0/25 – 4 cm
 • 12 – drobljeni kamen (tucanik, granulacija 32-63) - 22 cm